Tingagerskolens Forældre- og venneforening

Foreningens formål er:

  • At fremme samarbejdet mellem hjem og skole bl.a. ved afholdelse af møder om skolespørgsmål i samarbejde med skolen og skolebestyrelsen.

  • At skaffe midler til opgaver, rekvisitter og aktiviteter, der kan være til gavn og glæde for elever og skole.

  • Foreningen er upolitisk.

  • Foreningen kan ikke behandle sager, der vedrører skolens ledelse, personale og elever.

§ 1  Foreningens navn er: Tingagerskolens Forældre- og venneforening.

Dens formål er:

  • At fremme samarbejdet mellem hjem og skole bl.a. ved afholdelse af møder om skolespørgsmål i samarbejde med skolen og skolebestyrelsen.
  • At skaffe midler til opgaver, rekvisitter og aktiviteter, der kan være til gavn og glæde for elever og skole.
  • Foreningen er upolitisk.
  • Foreningen kan ikke behandle sager, der vedrører skolens ledelse, personale og elever.

§ 2
Foreningens medlemmer tæller alle skolens elever, skolebestyrelsens medlemmer og skolens personale. Yderligere har venner af skolen adgang til at blive medlem af foreningen. Der er ikke noget kontingent forbundet med at være medlem af foreningen.

§ 3  Foreningens bestyrelse består af 8 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Valget af bestyrelsesmedlemmer gælder for 2 år ad gangen. Det ene år vælges 4 medlemmer, og det efterfølgende år 4 medlemmer. Bestyrelsen tæller altid 1 suppleant og 1 medlem af skolens ledelse. Endvidere udpeges en overordnet kasserer, som har ansvaret for det årlige regnskab. Skolen udpeger en person, der kan revidere regnskabet som revisor.

§ 4  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes som hovedregel altid 2 gange årligt bl.a. ved uddeling af overskuddet. Beslutninger afgøres, når mindst ½ af bestyrelsen er mødt ved almindelig stemmeflerhed.

§ 5  Regnskabet afsluttes hvert år pr. 31. december og fremlægges på den årlige generalforsamling i revideret stand.

§ 6  Generalforsamlingen er den højeste myndighed og indkaldes med minimum 14 dages varsel. Den ordinære generalforsamling afholdes i 1. eller 2. kvartal af året. På denne generalforsamling foretages valgene jævnfør §3 og årets regnskab aflægges til godkendelse. Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder anledning dertil eller mindst 25 medlemmer af foreningen skriftligt anmoder derom med angivelse af dagsorden. Varslet til ekstraordinære generalforsamling er som til ordinær generalforsamling. Generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at styrelsen har modtaget anmodning om ekstraordinær generalforsamlings indkaldelse. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt et flertal fremsætter ønske herom.

§ 7  Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Beslutninger på en generalforsamling træffes med almindelig stemmeflerhed jævnfør dog § 9 vedrørende ændring i lovene og § 10 vedrørende foreningens ophævelse.

§ 8  Stemmeret på generalforsamlingen har alle på generalforsamlingen deltagende medlemmer over 18 år.

§ 9  Ændring i lovene kan kun finde sted på Bestyrelsesmøde, hvor 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen.

§ 10  Ophævelse af foreningen kan kun ske på en ordinær generalforsamling, hvor dette emne er optaget som et særligt punkt på dagsordenen, og hvor ophævelsen vedtages med et stemmetal, der svarer til ¾ af foreningens medlemmer. Såfremt vedtagelsen sker med et mindre stemmetal, kan ophævelsen kun ske ved indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling, hvor ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer derfor. Ved foreningens ophævelse tilfalder foreningens midler skolens rejse- eller udsmykningsfond.

Ringe, April 1986
Rev. Ringe, April 2007
Rev. Ringe, April 2019