Afdelingens opbygning og struktur

Grundskolen på Tingagerskolen består af indskolingen og mellemtrinnet. Der er én klasse pr. årgang fra 0. - 6.klasse.

Til hver klasse er der tilknyttet primærlærere og skolepædagoger, der sammen varetager undervisning, trivsel og kontakt.

I grundskolen kender alle de voksne alle børn.

I grundskolen er der læse/regne-værkstedstimer for de elever der har brug for en ekstra indsats med det faglige i de forskellige fag.

På Tingagerskolen vægter vi forældresamarbejdet højt. Det er skolens mål og afsæt at skabe et gensidigt, ligeværdigt og forpligtende samarbejde mellem skole og hjem. Det gør vi ved tæt kontakt og imødekommenhed.


Indskoling

0. - 3. KLASSE

I indskolingen har vi fokus på trygge rammer, faste rutiner, klasserumsledelse og det sociale samspil, så hvert enkelt barn kan indgå i fællesskabet, samt udvikle sig individuelt.

 • Vi har fokus på, at børn lærer forskelligt og derfor tilrettelægges undervisningen både for fællesskabet og for den enkelte.
 • I en del timerne er der to voksne. Derved er der mulighed for holddeling,  to voksne i klassen på samme tid, støtte til enkelte elever i og udenfor klassen.
 • Der samarbejdes på tværs af årgangene både fagligt og socialt.
 • Der er en rød tråd mellem skoledelen og SFO.
 • Der afholdes fællessamlinger et par gange om ugen, hvor vi samles i centralrummet for at synge sange, fortælle og vise frem, samt være en del af det store hele.
 • Brobygning: Der er gennemgående voksne med i overgangen fra Stjerneklassen til 0.klasse og fra 0. til 1.klasse, hvor skolepædagogen følger klassen. Fra 3. - 4.klasse forberedes eleverne på skiftet mellem indskoling og mellemtrinnet, hvor det faglige og selvstændige arbejde kommer mere i fokus.
 • Skolebestyrelsen har vedtaget et princip om, at der er lærerskift mellem 3. og 4.klasse ud fra pædagogiske og faglige hensyn.

Mellemtrin

4. - 6. KLASSE

På mellemtrinnet har vi fortsat fokus på faste rutiner, trygge rammer,  klasserumsledelse og det sociale samspil, så hvert enkelt barn kan indgå i fællesskabet, samt udvikle sig individuelt.

 • Der er fokus på, at børn lærer forskelligt, og derfor tilrettelægges undervisningen både for fællesskabet og for den enkelte.
 • Der skrues op for fagligheden, samt det at arbejde i grupper og det at tage ansvar for egen læring.
 • Vi styrker fællesskabet og det sociale ved at have fokus på det at gå fra lille til stor, og det at være på vej ind i puberteten.
 • Vi har deletimer i dansk og matematik, for at styrke og støtte den enkelte elevs læring.
 • Tolærerordning på nogle af de kreative fag.
 • Der er skolepædagoger med som ekstra ressource og støtte i klassen, samt samtaler med enkeltelever.
 • Gennem 6.klasse forberedes eleverne på skiftet til overbygningen, hvor det faglige og selvstændige arbejde kommer mere i fokus.